عکس های قدیمی از همه موضوعات از همه جا http://oldpicture.mihanblog.com 2018-02-23T15:06:10+01:00 text/html 2011-07-25T05:56:26+01:00 oldpicture.mihanblog.com سالومه زند چارلی چاپلین..... http://oldpicture.mihanblog.com/post/35 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><div dir="rtl" id="yui_3_2_0_5_13091893984911047" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" id="yui_3_2_0_5_13091893984911044" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">مجله لایف به مناسبت گذشت ۱۲۰ سال از تولد چاپلین بزرگ برای ا ولین بار منتشر کرد:</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: rgb(238, 236, 225); "><img height="519" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f3117856%5fAGwJDUwAAJlmTiz1ZQgzLiWSX4w&amp;pid=2.2&amp;fid=Inbox&amp;inline=1" width="583" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); "></span><span lang="AR-SA"></span>&nbsp;</div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">چارلی چاپلین به همراه خانواده اش</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">روی اسب دختر بزرگش جرالدین و دیگری ژوزفین است</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); "></span><span lang="AR-SA"></span>&nbsp;</div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: rgb(238, 236, 225); "><img height="394" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f3117856%5fAGwJDUwAAJlmTiz1ZQgzLiWSX4w&amp;pid=2.3&amp;fid=Inbox&amp;inline=1" width="542" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); "></span><span lang="AR-SA"></span>&nbsp;</div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">جشن تولد ۷۰ سالگی و حضور سوفیا لورن در تولدش</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); "></span><span lang="AR-SA"></span>&nbsp;</div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: rgb(238, 236, 225); "><img height="341" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f3117856%5fAGwJDUwAAJlmTiz1ZQgzLiWSX4w&amp;pid=2.4&amp;fid=Inbox&amp;inline=1" width="441" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">با اولین خلبان زن ...اولین نماینده زن مجلس بریتانیا ...و جرج برنادر شاو نویسنده شهیر</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); "></span><span lang="AR-SA"></span>&nbsp;</div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: rgb(238, 236, 225); "><img height="348" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f3117856%5fAGwJDUwAAJlmTiz1ZQgzLiWSX4w&amp;pid=2.5&amp;fid=Inbox&amp;inline=1" width="451" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">با وینیستون چرچیل و خانواده اش</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); "></span><span lang="AR-SA"></span>&nbsp;</div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: rgb(238, 236, 225); "><img height="334" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f3117856%5fAGwJDUwAAJlmTiz1ZQgzLiWSX4w&amp;pid=2.6&amp;fid=Inbox&amp;inline=1" width="483" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">همراه با مارلون براندو ...در تمرین یک نمایش</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); "></span><span lang="AR-SA"></span>&nbsp;</div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: rgb(238, 236, 225); "><img height="349" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f3117856%5fAGwJDUwAAJlmTiz1ZQgzLiWSX4w&amp;pid=2.7&amp;fid=Inbox&amp;inline=1" width="490" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">دیدار با گاندی فقید ...</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); "></span><span lang="AR-SA"></span>&nbsp;</div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: rgb(238, 236, 225); "><img height="495" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f3117856%5fAGwJDUwAAJlmTiz1ZQgzLiWSX4w&amp;pid=2.8&amp;fid=Inbox&amp;inline=1" width="453" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">بر عرشه کشتی ملکه الیزابت با خانواده اش</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); "></span><span lang="AR-SA"></span>&nbsp;</div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: rgb(238, 236, 225); "><img height="595" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f3117856%5fAGwJDUwAAJlmTiz1ZQgzLiWSX4w&amp;pid=2.9&amp;fid=Inbox&amp;inline=1" width="434" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">همراه با انیشتین در یک میهمانی</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); "></span><span lang="AR-SA"></span>&nbsp;</div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: rgb(238, 236, 225); "><img height="416" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f3117856%5fAGwJDUwAAJlmTiz1ZQgzLiWSX4w&amp;pid=2.10&amp;fid=Inbox&amp;inline=1" width="569" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">.&nbsp;</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">عکس جرالدین و ژو زفین در کنار سمبل هنر پدر</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="rtl" id="yui_3_2_0_5_1309189398491919" style="direction: rtl; text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; color: rgb(30, 28, 17); ">.</span></div></span> text/html 2011-07-07T16:14:22+01:00 oldpicture.mihanblog.com سالومه زند تصاویری از قلیان کشیدن بانوان از قدیم http://oldpicture.mihanblog.com/post/34 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: 16px; "><p style="margin-top: 5px; margin-right: -2px; margin-bottom: 5px; margin-left: 12px; padding-top: 5px; padding-right: 7px; padding-bottom: 10px; padding-left: 7px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 20px; direction: rtl; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><a href="http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/07/Ghelyan_Iranian_Ladies_4.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img class="aligncenter size-full wp-image-3271" title="قلیان کشیدن بانوان در گذشته های دور" src="http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/07/Ghelyan_Iranian_Ladies_4.jpg" alt="" width="600" height="487" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 570px; height: auto; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></a></p><p style="margin-top: 5px; margin-right: -2px; margin-bottom: 5px; margin-left: 12px; padding-top: 5px; padding-right: 7px; padding-bottom: 10px; padding-left: 7px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 20px; direction: rtl; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><a href="http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/07/Ghelyan_Iranian_Ladies_1.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img class="aligncenter size-full wp-image-3270" title="Turkish woman smoking hookah 19thC Istanbul" src="http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/07/Ghelyan_Iranian_Ladies_1.jpg" alt="" width="336" height="600" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 570px; height: auto; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></a></p><p style="margin-top: 5px; margin-right: -2px; margin-bottom: 5px; margin-left: 12px; padding-top: 5px; padding-right: 7px; padding-bottom: 10px; padding-left: 7px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 20px; direction: rtl; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><a href="http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/07/2010-06-23_11.58.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img class="aligncenter size-full wp-image-3272" title="خانمی در حال کشیدن قلیان" src="http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/07/2010-06-23_11.58.jpg" alt="" width="567" height="850" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 570px; height: auto; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></a></p><p style="margin-top: 5px; margin-right: -2px; margin-bottom: 5px; margin-left: 12px; padding-top: 5px; padding-right: 7px; padding-bottom: 10px; padding-left: 7px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 20px; direction: rtl; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><a href="http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/07/Ghelyan_Iranian_Ladies_3.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img class="aligncenter size-full wp-image-3273" title="عکس قدیمی از قلیان کشیدن خانم ها" src="http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/07/Ghelyan_Iranian_Ladies_3.jpg" alt="" width="600" height="451" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 570px; height: auto; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></a></p><p style="margin-top: 5px; margin-right: -2px; margin-bottom: 5px; margin-left: 12px; padding-top: 5px; padding-right: 7px; padding-bottom: 10px; padding-left: 7px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 20px; direction: rtl; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><a href="http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/07/Ghajar_Lady.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img class="aligncenter size-full wp-image-3274" title="زن قاجار و قلیان" src="http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/07/Ghajar_Lady.jpg" alt="" width="500" height="398" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 570px; height: auto; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></a></p><p style="margin-top: 5px; margin-right: -2px; margin-bottom: 5px; margin-left: 12px; padding-top: 5px; padding-right: 7px; padding-bottom: 10px; padding-left: 7px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 20px; direction: rtl; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><a href="http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/07/Ghelyan_Iranian_Ladies_2.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img class="aligncenter size-full wp-image-3275" title="عکس قدیمی از قلیان کشیدن خانم ها" src="http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/07/Ghelyan_Iranian_Ladies_2.jpg" alt="" width="455" height="609" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 570px; height: auto; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></a></p><p style="margin-top: 5px; margin-right: -2px; margin-bottom: 5px; margin-left: 12px; padding-top: 5px; padding-right: 7px; padding-bottom: 10px; padding-left: 7px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 20px; direction: rtl; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">&nbsp;</p><div><br></div></span></div> text/html 2011-06-28T06:31:16+01:00 oldpicture.mihanblog.com سعید صمدزاده نخستین خودرو وارد شده به ایران http://oldpicture.mihanblog.com/post/33 <img src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/4/7/99427_278.jpg"> text/html 2011-06-27T07:14:17+01:00 oldpicture.mihanblog.com سالومه زند عکس های دیدنی و نایاب از ایران قدیم http://oldpicture.mihanblog.com/post/32 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(69, 69, 69); font-weight: 600; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">ایرج نوذری و منوچهر نوذری<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody" id="yui_3_2_0_3_1306822429032941"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/54960952693904393949.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b></div><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p><div style="height: 7742px; "><div class="yiv548146333Content"><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">ازقدیمی ترین عکسهای شیراز 1286 شمسی هفت تن و چهل تن و در انتها حافظیه<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/k5kwlsbsck91v11zm52q.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">دکتر شریعتی در كانون نشر حقایق اسلامی، مشهد 1324&nbsp;<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/51qmxxekc886sm3tzgy2.jpg" height="483" width="524" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">دکتر شریعنی به همراه همسرش پوران شریعت رضوی در حیاط دانشکده ادبیات مشهد 1337&nbsp;<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/51yq8p6k1t5g1m5uzidv.jpg" height="839" width="526" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">خیابان تخت طاووس 1356<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/qvgggmzc0vs8ycgllmdt.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">دختران اهل لرستان<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/smxhvlrq1nj3qgf5vpp3.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">کودک ایل بختیاری<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/amwmdri0ihzx9ydizatu.jpg" height="491" width="375" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">دختری از ایل شاهسون<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/0w313idlyfn3iasffgqx.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">امیرو / ساز دهنی<br></font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/81hurlcufwikbw28or6a.jpg" height="751" width="529" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">ایوان مدائن سال 1306 هجری شمسی<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/qqjm7gcjnnz24gfcxb1z.jpg" height="387" width="544" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">اجرای کنسرت توسط تاجیک&nbsp;<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/lpsin9pt4ps60oqedmtd.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">پرویز فنی زاده<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/nydyurxj3g6vk8q0h58b.jpg" height="754" width="522" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">دراویش قادری در شور و جذبه تكیه دهكده «میرزا میرانشاه» مریوان در برابر قطب فرقه قادری<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/c0txme0dfpxm8onim1nd.jpg" height="366" width="452" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">دراویش / صوفی<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/ih97jatxn2wzklnl20mi.jpg" height="429" width="330" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b></div></div></div><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p><div style="height: 8016px; "><div class="yiv548146333Content"><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">ارتشبد آریانا با لباس نظامی سمت چپ در اسرائیل<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/hvbl6twdg6zmgvo6mlf2.jpg" height="398" width="540" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">زندانیان دوره قاجار در غل و زنجیر<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/szefb9w9et5qpo00nxp7.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">دكتر غلامحسین صدیقی عضو جبهه ملی كه پیش از شاپور بختیار پیشنهاد شاه برای احراز مقام نخست وزیری را رد<br></font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/c0rsy2ka3q8udyl1cyy.jpg" height="675" width="531" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">بدون شرح<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/0kw5adqpcwqd3zk7euhp.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">لاله زار در زمان جشن<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/rsj7xuh8o1uragy838h.jpg" height="300" width="531" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">چهار راه کالج سال 1326 شمسی<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/qgrbkk0bh1flfk6nnbb.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">زنان در دوران قاجار<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/gxhpyhzaazyzn5c1ktog.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">فلک<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/zlm1aexfe7i4505wth.jpg" height="364" width="533" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">سهراب دیبا پدر فرح دیبا<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/6aumwwbdkzmyjg6fwqhd.jpg" height="663" width="523" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">رضا پهلوی<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/5cn7gexp1rbay31op0np.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">مانور سربازان وزارت جنگ در شمال كشور ، تابستان ۱۲۹۹<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/p9285ujazic3sgtiiuvb.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">زنان ایرانی در دوره قاجار<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/63hixlntajxaigbxyyc.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">گراند سینما<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/lj7vmjrczc9kyk5uur.jpg" height="402" width="541" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">محمد رضا پهلوی در حین خلبانی<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/ycxy5cb0bzf5rn9firks.jpg" height="425" width="538" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">ونک 91 سال قبل معادل سال 1299 شمسی<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/lyyq709m67nov6dqx8c4.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b></div></div></div><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p><div style="height: 4159px; width: 700px; "><div class="yiv548146333Content"><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">دانشگاه شیراز 1341&nbsp;<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/mx54cc2nmw7toafwhuuz.jpg" height="416" width="538" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">خانم مهری مهرنیا در نمایش موزیکال کنیز دمشق<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/ndhctfsj7e8h2uczk9q8.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">تخت جمشید ؟<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/jmqtt0up2tmxs14aailc.gif" height="411" width="538" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">تشیع جنازه رضا شاه د رمیان افسران امنیتی<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/nri26ouvbrekd5dygl.jpg" height="318" width="538" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">بدون شرح<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/wfhotw0mxh3qyzwxj6e.jpg" height="402" width="537" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">بدون شرح<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/f93aliyigmxze5z1kkdg.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">مراسم سنتی با لباس سنتی&nbsp;<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/e3gct2ibro4liltmt7t.jpg" height="482" width="325" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; ">&nbsp;</p></div><div class="yiv548146333PostTitle" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080">مکانی در نزدیکی اصفهان<br>&nbsp;</font></b></div><div class="yiv548146333postbody"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000080"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 71, 134); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://salijoon.info/mail/900406/oldiran3/rhc6tiacbfie70v2xgd.jpg" height="518" width="538" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a><br>&nbsp;</font></b></div></div></div></span> text/html 2011-06-26T14:43:13+01:00 oldpicture.mihanblog.com سعید صمدزاده تصاویر کمتر دیده شده از ترور رهبری در سال 60 http://oldpicture.mihanblog.com/post/31 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><div class="subtitle" style="font: normal normal normal 11px/normal tahoma, Arial; color: black; background-color: rgb(248, 248, 248); padding-top: 8pt; padding-right: 8pt; padding-bottom: 8pt; padding-left: 8pt; margin-right: 5pt; margin-bottom: 20px; margin-left: 5pt; margin-top: 10px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(224, 224, 224); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(224, 224, 224); ">به مناسبت 6 تیر ماه 1360، سالگرد ترور آیت الله خامنه ای</div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><div style="text-align: center; "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/4/5/99148_922.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; margin-top: 11px; margin-bottom: 11px; "><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); ">مکان سخنرانی آیت الله خامنه ای در مسجد جامع ابوذر 6 تیر60&nbsp;</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/4/5/99149_754.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; margin-top: 11px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); ">جسم مجروح آقای خامنه ای بعد از ترور</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/4/5/99150_949.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; margin-top: 11px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); ">عمامه خونین آیت الله خامنه ای در مسجد جامع ابوذر بعد از ترور</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/4/5/99151_239.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; margin-top: 11px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); ">آمبولانسی که آقای خامنه ای را به بیمارستان انتقال داد</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/4/5/99152_352.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; margin-top: 11px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); ">تجمع مردم در بیمارستان بهارلو بعد از انتشار خبر مجروحیت آیت الله خامنه ای</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/4/5/99153_629.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; margin-top: 11px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); ">آقای خامنه ای در بیمارستان بهار لو&nbsp;</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/4/5/99154_788.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; margin-top: 11px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); ">عیادت شهید رجایی از آقای خامنه ای</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/4/5/99155_367.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; margin-top: 11px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); ">سخنرانی آقای خامنه ای در بیمارستان بهارلو برای مردمی که آنجا جمع شده بودند</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/4/5/99156_126.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; margin-top: 11px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(108, 47, 210); ">اقامه نماز توسط آیت الله خامنه ای بعد از حادثه 6 تیر 60</span><br></div></div></span> text/html 2011-06-23T13:23:13+01:00 oldpicture.mihanblog.com سالومه زند سقوط رئیس جمهوری كه پوپولیست بود: بنی صدر روحانی زاده، سوار بر موتور http://oldpicture.mihanblog.com/post/30 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; "><div align="center"><p><img height="682" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160156cgb-6297.jpg" width="450" border="1"></p><p>آیت الله نصرت الله بنی صدر؛ پدر ابولحسن</p><p><img height="629" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160157cgb-10452.jpg" width="450" border="1">&nbsp;</p><p>&nbsp;بنی‌صدر در 17 شهریور ماه 1359 و در حالی كه كمتر از 7 ماه از انتخاب او به ریاست جمهوری می گذشت، در یكی از سخنرانی‌های عمومی خویش : «امام می‌گفت من همراه مردم هستم. من همان را می گویم كه مردم می گویند. من همان را می خواهم كه مردم می خواهند، آنها كه خود را در خط امام (ره) می دانند بدانند كه مشخصه خط امام (ره) احترام به خواست مردم است... خط اصلی امام (ره) خط وحدت است. وحدت مسلمان ها را با مرزبندی به هم نزنید و با به هم زدن وحدت، زمینه هجوم دشمنان را فراهم نیاورید.»</p><p><img height="624" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160157cgb-10476.jpg" width="450" border="1"></p><p>ابوالحسن بنی صدر در حال عیادت<span id="dtx-highlighting-item">&nbsp;از&nbsp;</span>مجروحین جنگی</p><p><img height="381" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160157cgb-10479.jpg" width="600" border="1"></p><p><span id="dtx-highlighting-item">ابوالحسن&nbsp;</span><span id="dtx-highlighting-item">بنی&nbsp;</span><span id="dtx-highlighting-item">صدر&nbsp;</span><span id="dtx-highlighting-item">در&nbsp;</span>جمع مردم جنگزده جنوب كشور</p><p><img height="442" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160158cgb-10485.jpg" width="600" border="1"></p><p>در میان رزمندگان... اولش مردم دوستش داشتند؛ اما این ملت با هیچ كس عقد اخوت نبسته است.</p><p><img height="468" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160158cgb-10504(1).jpg" width="600" border="1"></p><p><img height="682" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160159cgb-10507.jpg" width="450" border="1"></p><p>در دشت عباس (یكی از مناطق دفاع مقدس) تعدادی از تانكهای ما خراب شده بود به همراه بنی صدر به آنجا رفتیم.یكی از افسران گفت: این تانك ها را نمی توانیم تعمیر كنیم.بنی صدر متلك وار به من گفت: "بگوئید تعهد رجائی بیاید این تانكها را تعمیر كند". زخم زبان می زد، روحش مملو و پر بود از تنفر نسبت به نیروهای اصیل انقلاب.</p><p><img height="416" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160159cgb-46460.jpg" width="600" border="1"></p><p>پوستر تبلیغاتی ابوالحسن بنی صدر برای انتخابات ریاست جمهوری<br>بنی صدر در یك شگرد تبلیغاتی سعی كرد كه محبوبیت حضرت امام را به نفع خود مصادره كند، تلویزیون بنی صدر را در حالی نشان داد كه برای دیدار حضرت امام می رود ، خبرنگار از او پرسید: "آیا برای ریاست جمهوری ثبت نام می كنید؟" وی پاسخ داد: "هنوز معلوم نیست." بنی صدر وارد بیت حضرت امام در جماران شد، پس از خروج از بیت حضرت امام همان خبرنگار پرسید: "آیا برای ثبت نام تصمیم گرفته اید؟" و بنی صدر در پاسخ گفت: "آری، قطعاً ثبت نام خواهم كرد!"</p><p><img height="660" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160159cgb-50953.jpg" width="450" border="1"></p><p>تنفیذ حكم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر توسط امام خمینی</p><p><span lang="FA" style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">بر اساس آن كه ملت شریف ایران با اكثریت قاطع جناب آقای دكتر سید ابوالحسن بنی صدر را به ریاست جمهوری كشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده اند و بر حسب آن كه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حكم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم، لكن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احكام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی ایران...</span></p><p align="center"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><img height="402" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160200cgb-13391.jpg" width="600" border="1"></span><br><br>س<span id="dtx-highlighting-item">و</span>گند ریاست جمه<span id="dtx-highlighting-item">و</span>ری اب<span id="dtx-highlighting-item">و</span>الحسن بنی ص<span id="dtx-highlighting-item">در&nbsp;</span><span id="dtx-highlighting-item">در&nbsp;</span>مجلس ش<span id="dtx-highlighting-item">و</span>رای اسلامی با حض<span id="dtx-highlighting-item">و</span>ر آیت الله محمد بهشتی<span id="dtx-highlighting-item">&nbsp;و&nbsp;</span>اكبر هاشمی رفسنجانی / از بنی صدر پرسیدم ؛ آقای بنی صدر چه تضمینی وجود دارد كه امروز كاندیدای ریاست جمهوری هستید و اگر رای آوردید به" سلطان ابوالحسن خان اول" تبدیل نشوید؟ بنی صدر به من گفت در آنصورت امثال هادی غفاری هستند كه مردم را جمع كنند و آن وقت باید گفت سلطان ابوالحسن خان فرار كرد.</p><p><span lang="FA" style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><img height="363" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160200cgb-55635.jpg" width="600" border="1"></span></p><p><span style="font-size: 10pt; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">اگر شما آن نصیحتى را كه آن روز من با حال<span style="font-size: 10pt; ">بیمارى در بیمارستان به شما كردم، گوش كرده بودید،</span><span style="font-size: 10pt; ">امروز اینطور نبود و من نمى خواستم باشد، آن روز من در یكى از حرف‌ها، كه اساس همه گرفتاری‌هاى بشر است، تنبه دادم كه حب الدنیا راءس كل خطیئة تمام خطاهایى كه از ماها صادر مى شود روى این حب نفس و جاه و مال و منال است...</span></span>&nbsp;و شمایی كه امروز هستید در مجلس و در صحنه شما هم این نصیحت عاجزانه من را قبول كنید و یك پا روی نفسانیت بگذارید و این گروه هایی كه ایران را می خواهند به تباهی بكشند، قیام مسلحانه بر ضد اسلام كردند، اینها را از خود برانید و از آنها تبری كنید و آنهایی كه اسلام را برای حالا دیگر صحیح نمی دانند آنها را هم از خودتان برانید و از آنها تبری كنید.</span></p><p>&nbsp;</p><p><br><img height="440" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160201cgb-13388.jpg" width="600" border="1"></p><p>سخنرانی<span id="dtx-highlighting-item">&nbsp;ابوالحسن&nbsp;</span><span id="dtx-highlighting-item">بنی&nbsp;</span><span id="dtx-highlighting-item">صدر&nbsp;</span>پس از انتخاب به ریاست جمهوری</p><p><img height="615" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160202cgb-13389.jpg" width="450" border="1"></p><p>ابوالحسن بنی صدر و داریوش فروهر و چند نفر دیگر بر سر مزار دكتر مصدق</p><p><img height="394" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160203cgb-10614.jpg" width="600" border="1"></p><p>عقد اخوت نبسته اند...</p><p>بنی صدر از قطار انقلاب پیاده شد.</p><p><img height="607" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160204cgb-12914.jpg" width="450" border="1"></p><p>تظاهرات مردم علیه<span id="dtx-highlighting-item">&nbsp;ابوالحسن&nbsp;</span><span id="dtx-highlighting-item">بنی&nbsp;</span><span id="dtx-highlighting-item">صدر</span>، ابراهیم یزدی<span id="dtx-highlighting-item">&nbsp;و&nbsp;</span>صادق قطب زاده</p><p><img height="612" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160204cgb-46458.jpg" width="450"></p><p align="center">شعار مردم پس از فرار بنی صدر: اون كه میگه مقاومت، مقاومت، لچك به سر در رفته!!</p><p align="center"><img height="437" alt="" src="http://ayandenews.com/UserUpload/Image/20110621160205cgb-46459.jpg" width="600" border="1"></p><p align="center">ابوالحسن بنی صدر در حال سخنرانی در كنگره آمریكا</p><p align="center">اردیبهشت 1370</p></div><div class="wrapper" style="clear: both; height: 0px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div></div><div style="width: 300px; float: right; margin-left: 10px; padding-top: 5px; "><form method="POST" action="http://www.shafaf.ir/fa/pages/index.php" name="contactus" style="display: inline; "></form></div></span></div> text/html 2011-06-20T12:55:33+01:00 oldpicture.mihanblog.com سالومه زند تصاویر نایاب از آلبرت انیشتین http://oldpicture.mihanblog.com/post/29 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><blockquote id="yui_3_2_0_3_13062175641381652" style="display: block; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 4px; line-height: 1.22em; border-bottom-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-color: initial; border-left-width: 1.5pt; border-left-style: solid; border-left-color: initial; border-top-width: medium; border-top-style: none; border-top-color: initial; border-right-width: medium; border-right-style: none; border-right-color: initial; font-size: 16px; "><div id="yui_3_2_0_3_13062175641381649" style="line-height: 1.22em; "><div id="yui_3_2_0_3_13062175641381646" style="line-height: 1.22em; "><div id="yui_3_2_0_3_13062175641381643" style="line-height: 1.22em; "><div id="yui_3_2_0_3_13062175641381640" style="line-height: 1.22em; "><div align="center" id="yui_3_2_0_3_13062175641381637" style="line-height: 1.22em; text-align: center; "><b style="line-height: 1.22em; "><span style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="wqy72zrxxsbhh7rkjml.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=2&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="431" height="600" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b></div></div></div></div></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; "><b style="line-height: 1.22em; "><span dir="ltr" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "></span></b><span dir="ltr" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; "><b style="line-height: 1.22em; "><span dir="ltr" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "></span></b><span dir="ltr" style="line-height: 1.22em; "></span></div></blockquote><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><span dir="rtl" style="line-height: 1.22em; "></span><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="rtl" style="line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="tt79e0m2yzu4ht5qqaa.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=3&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="480" height="696" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="txoro8dlv4z4zkyy55sh.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=4&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="444" height="600" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="gzjhexb3m9mbrmddpr.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=5&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="300" height="434" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="kcfxaudqbyn6hbdm4kk.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=6&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="520" height="525" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="6814ud33sdcza6shs12j.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=7&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="347" height="232" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="beaygjypoaxa7ilexhw.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=8&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="260" height="203" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="wa59xkuxaf1dofyix19u.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=9&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="379" height="533" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="ixxz05fehzulwzqz794.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=10&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="502" height="316" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="acjoasb3be34luu6yx5j.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=11&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="433" height="550" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="rzstybl5puuxlc4e3ii7.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=12&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="516" height="478" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="pt7ohyegwpmxrhvk1xri.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=13&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="407" height="497" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="s9o2ltcrg23v3sc8m7.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="pt7ohyegwpmxrhvk1xri.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=13&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="407" height="497" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="s9o2ltcrg23v3sc8m7.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=14&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="400" height="400" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="pmmpb563acmjdz9riizr.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=15&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="270" height="343" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="orfxb3rjbn6hl6bkgg6w.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=16&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="400" height="521" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="qfye0ima5cywjntnmlkf.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=17&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="300" height="379" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="nzmzrntulfxofebxcy6.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=18&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="413" height="600" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="urr1frbaem4ar9pbfo4i.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=19&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="583" height="469" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="cpcmmbo17ahiu74ymr0n.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=20&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="592" height="480" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="jmdslc6f1va93rnh413.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=21&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="305" height="350" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="22tqkl85bubhqgou7s0.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=22&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="477" height="615" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="x33wjirn936qh4o5yc94.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=23&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="500" height="498" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="2zz9m03phzzx1jp4gl3.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=24&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="351" height="512" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="dhexnwiocontdo2h5fi.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=25&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="272" height="274" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="4xv9396v5lbu8wjfkxw1.jpeg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=26&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="354" height="326" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="gm3hbc2hknxenzel6k.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=27&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="353" height="531" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="fpvgx3qwqq3pxmphw56.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=28&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="400" height="300" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="osusyw8frhkqbzxp9su8.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=29&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="400" height="477" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="jal66fx0bwli5ezjniyo.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=30&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="225" height="225" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="line-height: 1.22em; text-align: center; direction: rtl; font-size: 16px; "><b style="line-height: 1.22em; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; font-size: 14pt; "><span dir="ltr" lang="EN-US" style="line-height: 1.22em; text-decoration: none; "><img border="0" alt="5xab3doq4m77j3fitdd9.jpg" src="http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f655215%5f118195%5fAGMJDUwAAWs9Tf83VQp58WoqKhE&amp;pid=31&amp;fid=%2540B%2540Bulk&amp;inline=1" width="485" height="379" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></span></span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 1.22em; "></span></div><div dir="rtl" align="center" style="text-align: center; direction: rtl; "><font class="Apple-style-span" size="6"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px; line-height: 22px;"><b><br></b></span></font></div></span></div> text/html 2011-06-08T13:05:54+01:00 oldpicture.mihanblog.com سعید صمدزاده عکس‌های ناب و دیده نشده از امام خمینی(ره) http://oldpicture.mihanblog.com/post/28 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><div class="title" style="font: normal normal normal 16px/normal Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px; "><h1 class="title" style="font: normal normal normal 16px/normal Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br></h1></div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><div style="text-align: center; "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/18/96893_485.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><span style="color: rgb(0, 64, 235); ">امام در بازگشت به میهن</span><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/18/96897_492.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><span style="color: rgb(0, 64, 235); ">امام در بهشت زهرا</span><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/18/96892_649.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><span style="color: rgb(0, 64, 235); ">امام خمینی در قم ـ اسفند 1357</span><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/18/96895_539.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/18/96896_747.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><span style="color: rgb(0, 64, 235); ">امام در قم - بازرگان، بنی صدر و سید حسین خمینی</span><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/18/96894_996.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><span style="color: rgb(0, 64, 235); ">امام خمینی در کنار لاله و لادن</span><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/18/96898_958.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/18/96899_779.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/18/96900_106.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><span style="color: rgb(0, 64, 235); ">امام پس از بستری شدن در بیمارستان قلب تهران</span><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/18/96901_514.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/18/96902_119.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><span style="color: rgb(0, 64, 235); ">و اکنون وقت آن است که وصیت و نصیحت پدرانه به احمد فرزند خود بکنم. پسرم! تو با آنکه در هیچ شغلى از شغلهاى سران اسلامى- ایّدهم اللَّه تعالى- وارد نیستى، این سیلى‏هاى طاقت فرسا را که مى‏خورى براى آن است که فرزند منى و به حسب فرهنگ غرب و شرق باید من و هرکس به من نزدیک و به ویژه تو که از هرکس نزدیکترى مورد تهمت و آزار و افتراء واقع شود. در حقیقت جرم تو این است که فرزند منى ...</span><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><br style="color: rgb(0, 64, 235); "><span style="color: rgb(0, 64, 235); ">پسر عزیزم! بارها به من گفتى که درباره تو صحبتى که دال بر تبرئه تو از این تهمت ها است نکنم و این را براى اسلام و مصلحت جمهورى اسلامى گفتى؛ لکن من اگر در این ورقه بر خلاف آنچه گفتى درباره تو چیزى بگویم براى اداى تکلیف الهى است که یک نفر مسلمان یا بنده خدا براى من، مورد این همه تهمت و آزار باشد و من آنچه مى‏دانم درباره او نگویم ...</span><br></div></div></span> text/html 2011-06-02T13:20:08+01:00 oldpicture.mihanblog.com سالومه زند رضا خان پهلوی در سفر ترکیه http://oldpicture.mihanblog.com/post/27 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; ">دوازدهم خرداد ۱۳۱۳، رضاشاه تنها مسافرت خارجی خود را با حرکت به سمت ترکیه آغاز کرد.&nbsp;<br><br>به گزارش برنا، او در رأس هیأتی هفده نفره که بیشترشان نظامی بودند، به این سفر رفت. سردار سپه، نخست‌وزیر وقت، در ‌آبان ۱۳۰۲ یک جلد کلام‌الله مجید و یک قبضه شمشیر جواهر نشان به عنوان هدیه برای آتاترک فرستاده و به او تبریک گفت. این مقدمه‌ای برای ایجاد روابط دوستانه میان دو کشور شد.<br><br><br><div style="text-align: center; "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/12/96416_817.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br></div><div style="text-align: center; "><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); ">رضاشاه پهلوی به همراه دو تن از نظامیان ترکیه</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/12/96417_978.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); ">نصب طاق نصرت در مراسم استقبال از رضا پهلوی در یکی از خیابان های ترکیه</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/12/96418_675.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); ">رضا پهلوی و هیأت همراه در بازدید از کشور ترکیه</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/12/96419_976.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); ">رضا پهلوی و همراهان در سفر به ترکیه در حال بازدید از نیروی دریایی آن کشور</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/12/96420_586.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); ">رضا پهلوی روی عرشه یک ناو جنگی در ترکیه</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/12/96421_402.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); ">رضا پهلوی در میان ورزش کاران و اعضای تیم فوتبال ترکیه</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/12/96422_727.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); ">رضا پهلوی به همراه مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) سوار بر اتومبیل در حال بازدید از ترکیه</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "></div><div><span style="font-weight: bold; color: rgb(206, 0, 103); "><br></span></div></span> text/html 2011-05-30T15:59:13+01:00 oldpicture.mihanblog.com سالومه زند ملک‌الشعرای بریتانیا و فرزندانش در تخت جمشید http://oldpicture.mihanblog.com/post/26 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><p>تد هیوز، شاعر پرآوازه و یکی از ملک‌الشعراهای بریتانیا سال 1971 سفری به ایران داشت و با همکاری پیتر بروک «سیمرغ» عطار را رو صحنه برد.<br></p><p><a href="http://www.akharinnews.com/" target="_blank" style="color: rgb(24, 9, 166); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://www.khabaronline.ir/images/2011/5/fsdfsd.jpg"></a></p><p>عکس یادگاری تد هیوز (سمت چپ) به همراه فرزندانش در تخت جمشید.</p></span> text/html 2011-05-26T08:34:28+01:00 oldpicture.mihanblog.com سعید صمدزاده پیرترین سه‌قلوهای جهان http://oldpicture.mihanblog.com/post/25 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><div class="subtitle" style="font: normal normal normal 11px/normal tahoma, Arial; color: black; background-color: rgb(248, 248, 248); padding-top: 8pt; padding-right: 8pt; padding-bottom: 8pt; padding-left: 8pt; margin-right: 5pt; margin-bottom: 20px; margin-left: 5pt; margin-top: 10px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(224, 224, 224); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(224, 224, 224); ">آنها به فاصله چند دقیقه از یکدیگر در پنجم ماه می 1931 در نورث فلیت نزدیک منطقه کنت بدنیا آمدند.</div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; ">&nbsp;پیرترین 3 قلوهای انگلیس تولد 80 سالگی خود را جشن گرفتند تا بدین وسیله نام خود را در کتاب رکورد داران به ثبت رسانند.&nbsp;<br><br>به گزارش آفتاب به نقل از دیلی میل، رولند، اریک وترمن پیرترین سه قلوهای انگلیس هستند که جشن تولد هشتادمین سال خود را گرفتند.&nbsp;<br><br>آنها به فاصله چند دقیقه از یکدیگر در پنجم ماه می 1931 در نورث فلیت نزدیک منطقه کنت بدنیا آمدند.&nbsp;<br><br>مادر آنها آرزوی یک دختر داشت که بعدا مجبور شد سه پسر را بزرگ کند.<br><br>ماه ژانویه امسال مورگان لولین که یکی از سه قلوهای 81 ساله انگلیس بود مرد و لقب پیرترین سه قلوها اینک به این سه برارد رسیده است.<br><br><div style="text-align: center; "><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/5/95559_627.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/5/95560_381.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/5/95561_315.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/5/95562_576.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/5/95563_252.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br></div></div></span> text/html 2011-05-25T06:54:54+01:00 oldpicture.mihanblog.com سعید صمدزاده آزادی خرمشهر به روایت كیهان آن دوران http://oldpicture.mihanblog.com/post/24 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><div id="ContentDetailsBodyDivision" class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; "><div align="center"><p><img alt="" src="http://www.ayandenews.com/UserUpload/Image/1a(1).jpg" width="600" height="841"></p><p><img alt="" src="http://www.ayandenews.com/UserUpload/Image/1a2.jpg" width="600" height="845"></p><p><img alt="" src="http://www.ayandenews.com/UserUpload/Image/1a3.jpg" width="600" height="460"></p><p><img alt="" src="http://www.ayandenews.com/UserUpload/Image/1a4.jpg" width="600" height="833"></p><p><img alt="" src="http://www.ayandenews.com/UserUpload/Image/1a5.jpg" width="233" height="709"></p><p><img alt="" src="http://www.ayandenews.com/UserUpload/Image/1a6.jpg" width="600" height="863"></p><p><img alt="" src="http://www.ayandenews.com/UserUpload/Image/1a7.jpg" width="600" height="862"></p><p><img alt="" src="http://www.ayandenews.com/UserUpload/Image/1a8.jpg" width="600" height="401"></p><p><img alt="" src="http://www.ayandenews.com/UserUpload/Image/1a9.jpg" width="600" height="376"></p><p><img alt="" src="http://www.ayandenews.com/UserUpload/Image/1a10.jpg" width="600" height="853"></p><p><img alt="" src="http://www.ayandenews.com/UserUpload/Image/1a11.jpg" width="600" height="839"></p></div></div><div class="related" sizset="13" sizcache="1948"><div class="relatedtitle">&nbsp;</div></div></span></div> text/html 2011-05-23T12:15:36+01:00 oldpicture.mihanblog.com سالومه زند ناصر حجازی از کودکی تا همین دیروز http://oldpicture.mihanblog.com/post/23 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; "><div class="subtitle" style="font: normal normal normal 11px/normal tahoma, Arial; color: black; background-color: rgb(248, 248, 248); padding-top: 8pt; padding-right: 8pt; padding-bottom: 8pt; padding-left: 8pt; margin-right: 5pt; margin-bottom: 20px; margin-left: 5pt; margin-top: 10px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(224, 224, 224); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(224, 224, 224); line-height: 17px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">اسطوره و عقاب فوتبال ایران ، پنج دقیقه قبل از آن که عقربه های ساعت روز دوم خرداد ، عدد 11 را نشان دهند ، پرواز جاودانه اش را آغاز کرد ... خدایش رحمت کند.</span></b></div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; line-height: 20px; text-align: justify; font-size: 13px; "><div title="ناصر حجازی" style="text-align: center; "><a href="http://www.asriran.com/" style="color: rgb(24, 9, 166); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; text-decoration: none; "><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175488_801.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175489_767.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175490_791.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175491_985.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175492_667.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175493_320.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "></a><br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205); ">ناصر حجازی و علی پروین</span><br><a href="http://www.asriran.com/" style="color: rgb(24, 9, 166); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; text-decoration: none; "><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175494_374.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175495_614.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175513_154.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175514_503.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175515_409.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175516_102.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175517_727.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><img alt="" title="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/3/2/175518_795.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; width: 628px; height: 417px; "></a></div></div></span> text/html 2011-05-21T12:48:14+01:00 oldpicture.mihanblog.com سالومه زند یکی از اولین نقشه های تهران http://oldpicture.mihanblog.com/post/22 <img src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/31/94790_575.jpg"> text/html 2011-05-16T06:57:13+01:00 oldpicture.mihanblog.com سالومه زند نویسندگان و ماشین تحریر http://oldpicture.mihanblog.com/post/21 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><b><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/26/94158_200.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">ارنست همینگوی سال 1939 میلادی</span><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/26/94159_776.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">فیلیپ راث</span><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/26/94160_695.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">براندن بیهان</span><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/26/94161_751.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">کارسون مک کالرز</span><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/26/94162_300.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">پاتریشیا های اسمیت</span><br><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/26/94163_201.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br style="color: rgb(0, 0, 205); "><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">جان چیور</span><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/26/94164_553.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">جی جی بالارد</span><br><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/26/94165_971.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">آنجلا کارتر</span><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/26/94166_608.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">تنسی ویلیامز</span><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/26/94167_379.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">مارگارت درابل</span><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/26/94168_239.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">آگاتا کریستی&nbsp;</span><br><br><img alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/26/94169_428.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">هانتر تامپسون 1976 میلادی</span></b></span>